29 August 2014

Onico - Analiza

Onico-NC

Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej, zachęty do zainwestowania kapitału, ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na własne ryzyko czytelników i autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. Informuje, że Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.
Licencja – CC-BY 3.0 Dla treści napisanych przeze mnie, reszta za zgodą i wiedzą poniżej wymienionych.

Historia i plany spółki 9,5/10

Wrzesień 2008 – założenie spółki
 Kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z URE
 Wrzesień 2009 – pierwsza transakcja na rynku LPG
 Październik 2009 – emisja obligacji na Catalyst
 Listopad 2010 – przekształcenie w spółkę akcyjną
 Grudzień 2010 – emisja prywatna o wartości 2,25 mln zł
 Luty 2011 – debiut na NewConnect z ceną IPO 6zł
 Wiosną 2014 ONICO odkupiło swoje obligacje


Obecnie Spółka tworzy grupę kapitałową. W jej skład wchodzą Alpetrol Sp. z o.o., Alpina International GmbH, Cornelia Chemicals Sp. z o.o., Natural Gas Trading Sp. z o.o., Natural Gas Trading Sp. z o.o. SKA, Onico Trade Mark Sp. z o.o. oraz Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA. Sam podmiot dominujący działa jako międzynarodowy pośrednik produktami ropopochodnymi, głównie gazem LPG.

W 2012 roku spółka wyznaczyła sobie następujące cele:
·         Uwolnienie potencjału Spółki po pozyskaniu stabilnego finansowania w drodze emisji akcji - istotne Zwiększenie sprzedaży, osiągnięcie efektu skali
·         Osiągnięcie statusu profesjonalnego dostawcy paliw płynnych na rynkach Unii Europejskiej
·         Poza transportem kolejowym i drogowym wprowadzenie do oferty transportu morskiego
·         Rozszerzenie oferty o inne produkty np. olej napędowy
·         Rozszerzenie liczby partnerów biznesowych
·         Utrzymanie bezpiecznego poziomu kosztów stałych
·         Spółka zakłada kontynuację wypłat dywidendy

Prawie wszystkie cele udało się już spółce zrealizować.

Model biznesowy spółki  9,5/10
Z racji, że spółka jest mała i działa w sektorze B2B to złączyłem wszystkie aspekty jej działalności operacyjnej w jeden punkt.
Najprościej mówiąc spółka jest brokerem paliwowym łączącym rafinerie zamówieniami dużych dystrybutorów paliw.
W 2012r. głównymi kontrahentami były wielkie rafinerie jak Orlen, Mol i stacje benzynowe jak BP.
Warto dodać, że spółka nie spekuluje ceną ani nie magazynuje paliwa.

Warto zauważyć, że zysk na pracownika w spółce jest bardzo wysoki, oznacza to duże ryzyko dla spółki, jeśli utraci kluczowych pracowników.Sektor i SWOT 8/10

Rynek paliw płynnych w Polsce od 2009 roku się kurczy, w ostatnim roku o 2%, wzrósł jedynie obrót LPG. Jednak z drugiej strony w Polsce jest prawie 6600 stacji paliw, jeśli do tego doliczymy innego rodzaju odbiorców paliw jak bunkierki, mariny, stacje agregatowe czy lotniska będzie ich ponad 7000. Jest to spory kawał rynku, o który warto się bić a spółka ma jeszcze ogromny rynek do zagospodarowania przed sobą, do tego całkiem stabilny, o ile UE nie wpadnie na coś szalonego. Warto też zwrócić uwagę na to, że w Polsce mało się zużywa paliwa w porównaniu do zachodu.

Istotną rzeczą jest fakt że branża Paliwowa jest bardzo specyficzna jeśli chodzi o rozliczenia i księgowanie, co utrudnia jej analizę przez inwestora indywidualnego.

Źródło danych : http://www.popihn.pl/ Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)

Zużycie paliw w Polsce 2000-2010

http://ppg.ibngr.pl/sektor-ropy-i-gazu/rynek-paliw-plynnych-w-polsce


Zużycie paliwa per capita w UE
Szanse
Duży rynek
W Polsce zużywa się mało paliwa na głowę mieszkańca.
Rynek LPG będzie dalej się rozwijał.
Zagrożenia
Łatwość skopiowania modelu przez konkurencję.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników.
Wysokie opodatkowanie i duża szara strefa.
Idiotyczne przepisy prawne jak „podatek węglowodorowy”

Mocne strony

Elastyczność spółki, Zarząd pokazał, że potrafi robić duże pieniądze i dobrze zna branżę.
Wysokie rentowność ROE.

Słabe strony
Wysoki Capital Gearing.
Zysk netto miewa duże wachania.


Ps. Jeśli ktoś chcę naprawdę solidnie zapoznać się z sektorem paliwowym w Polsce to polecam raporty roczne POPiHN : http://www.popihn.pl/raporty2.php

Zarząd i inne organy zarządcze spółki 10/10

W spółce duży głos ma rada nadzorcza, do której praw należą min. Zgoda na obciążanie i zbywanie nieruchomości oraz spółek zależnych, powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków zarządu, ustala jego regulamin, zatwierdza plany i budżety spółki oraz wypłacanie zaliczki na dywidendę.

Skład organów spółki:
Decydujący głos w spółce ma Prezes spółki Tomasz Turczyn, który posiada większość głosów na WZA. Posiada on wieloletnie doświadczenie w branży obrotu paliw pracując w Anwimie, BM Reflex a potem zakładając ONICO.
Wiceprezes – Pan Andrzej Michalak podobnie do Prezesa Zarządu posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży.
W Radzie nadzorczej, jako Szefowa zasiada Anna Przywecka-Turczyn mająca jak zarząd również wieloletnie doświadczenie w branży, warto dodać, że jest to żona prezesa.
Zaś jej Wiceprezes Pan Robert Fiołek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami.
W spółce przewijał się też, (jako Szef RN) brat Prezesa – Pan Paweł Turczyn.

Mimo rodzinności we władzach spółki za dotychczasowe wyniki daje ocenę maksymalną.


Właściciele spółki i Komunikacja z akcjonariatem 8/10Akcjonariat jest stabilny, jak wspomniałem wcześniej większość głosów ma założyciel spółki. W Akcjonariacie jest też Fundusz z Grupy Capital Partners. W ciągu półrocza w akcjonariacie powiły się też nowe podmioty min. Fundusze z Grupy Trigon i Wiceprezes Rady Nadzorczej.
Freefloat wynosi 28%, co jest wartością dość wysoką jak na NC.
Komunikacja z Akcjonariuszami Mniejszościowymi – Ocena dobra.

Operacje na akcjach, wszelkie emisje, splity 9/10

Spółka miała malutką emisję warrantów managerskich w wysokości 71.000 Sztuk, jest to jeden promil całej puli akcji. Kolejnych emisji spółka nie zapowiadała.

Dynamika Przychodów, zysków, przepływu finansowego operacyjnego i kosztów 11/10

Tabelę pokazującą przyrost przychodów i zysków zamieściłem poniżej.
Wartość obrotu paliwami w spółce wzrosła w ciągu zaledwie 4ch lat ponad 115 razy, zysk netto w ciągu trzech lat 20 razy. Szybkość zdobywania rynku przez firmę jest wręcz niewyobrażalne, – za co ocena maksymalna.

Dywidendy 9/10

Dywidendy – spółka je wypłaca regularnie i są one niemałe:
2013 -> 1,50     3,19%   2014-06-19       2014-06-16       wypłacona
2011 -> 4,40     12,57%  2012-03-20       2012-03-16       wypłacona
2010 -> 0,21     3,82%   2011-04-19       2011-04-15       wypłacona

Zadłużenie spółki w tym jego struktura i szybkość narastania, wskaźniki płynności, WACC 6,5/10

Średnioważony koszt kapitału (sWACC)   7,68%
Spółka z racji swojej działalności, jako pośrednik bazuje na ogromnym kredycie kupieckim, polega to na tym, że bierze towar od rafinerii na kredyt kupiecki i próbuje go z zyskiem odsprzedać dystrybutorom spłacając wtedy towar. W efekcie notowane jest olbrzymie zadłużenie krótkoterminowe >80% a Capital Gearing wynosi ponad 3.
Jednak dopóki jest chęć kupna towarów przez odbiorcę lub cena ropy nie spada na łeb na szyję to dług ten nie jest zagrożeniem dla spółki, zwłaszcza, że prawie nie jest on finansowany przez banki.
W sprawozdaniu rocznym wykazała mln zł gotówki w kasie.

Jednak wskaźniki płynności nie wyglądają tak źle:
Dla spółki         Dla sektora      
Wskaźnik płynności bieżący                    1,43     1,88    
Wskaźnik płynności szybki                      1,15     1,24    
Wskaźnik płynności podwyższonej           0,5       0,19    

W ostatecznym rozrachunku Wskaźnik Altmana (Z"-score) wynosi 8,75 -> AAA


Marże: ROA, ROE, ROS, Netto, Brutto i ich porównanie względem sektora 8/10

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/18015-onico--duze-umowy-wysoki-kurs

Rentowności Aktywów a zwłaszcza Majątku (przez niski kapitał własny) są wysokie. Rentowność netto jest zaś niska, z racji niskich marż netto w sektorze.


Wskaźniki operacyjne spółki tj. rotacje zapasów należności aktywów itd. Porównanie względem sektora 10/10

Dla spółki         Dla sektora      
Cykl rotacji zapasów                  3          55       
Cykl rotacji należności               14        106      
Cykl rotacji zobowiązań 15        104      
Cykl operacyjny             17        161      
Cykl konwersji gotówki              2          57       


Cykle operacyjne są krótkie i bardzo dobrze wypadają względem sektora.

Struktura bilansu i innych przepływów pieniężnych, opinie biegłego 
Cash flows są dodatnie, operacyjny w tym roku sięgnął ponad 7mln zł.
Od 2013 roku spółka konsoliduje sprawozdania w ramach grupy kapitałowej.Analiza techniczna –(na dzień 29-08-2014) 8/10


Wskaźniki ryzyka wg biznesradar.pl – wartości dobre.


Kurs praktycznie cały czas rośnie i wytycza historyczne maksima, jedynym wyjątkiem był okres kwiecień-grudzień 2012 kiedy kursu dotknęła przecena.
Warto zauważyć, że ciężko jest wyrysować jasną linię trendu na kursie spółki – wzrost odbywa się skokowo po okresach konsolidacji.
Ocena nie jest maksymalna tylko ze względu na fakt niskiej płynności waloru, może, więc dochodzić do sytuacji jak 8.VIII. Gdzie podaż większego pakietu akcji może zachwiać kursem.

Wskaźniki wyceny : –(na dzień 29-08-2014) 9/10

Wskaźnik          Wartość dla spółki                    Mediana w sektorze paliwa      
C/WK                                       7,30                3,04   
C/ZO                                        6,62                11,36  
C/P                                          0,12                3,00   
EV/EBITDA                                6,90                6,70   
EV/EBIT                                    7,12                12,10              
EV/Przychody                           0,13                 3,04   

Wskaźniki w przypadku tej spółki są niedoszacowane, zwłaszcza pod względem przychodów i zysków, ev/etibda również wygląda atrakcyjne (stąd zapewne pojawienie nie w akcjonariacie funduszy).

Attitude inwestorów wokół spółki 8/10
Temat spółki na forach internetowych dość często się pojawia temat spółki, piszą tam głównie o spekulacyjnym zacięciu. Jednak nie widać tego na wolumenie, gdzie obroty podczas niektórych sesji są bliskie zeru.
Jednak wskaźniki AD i OBV wskazują na akumulację akcji trwającą z przerwami od początku notowań spółki na NC.
Warto dodać, że kapitalizacja spółki wynosi aż 3% kapitalizacji NC (trzecie miejsce), jednak nie wchodzi ona w skład NCindex30.


Sprawko półroczne 2014: (6,5/10)

Wydźwięk sprawozdania półrocznego jest rozczarowujący w porównaniu drugim kwartałem 2013 zysk netto jest mniejszy o 73%, ebitda mniejsza o ponad 40%, a przychody są niższe o 17%. Działo się to przy wzroście wolumenu obrotów towarem.

Jednocześnie Onico założyło z kilkumiesięcznym opóźnieniem dwie spółki zależne : Coraxa SA (Genewa) oraz Onico Limited (Londyn). Celem utworzenia tych spółek jest ekspansja geograficzna oraz produktowa Grupy Onico. Odbiło się to w kosztach i aktywach spółek powiązanych.
W kosztach widać też wzrost w usługach obcych i podatków, wzrosły też zobowiązania długoterminowe, amortyzacja, zapasy i towary. Reszta pozycji bilansowych bez większych zmian.

OCENA KOŃCOWA: 8,75/10
W mojej opinii Spółka może być dobrą opcją dla strategii portfeli długoterminowych lub jako alternatywa dla innych spółek paliwowych, które obecnie trapi przecena.
Dodatkowo spółka ma jeszcze duży obszar rynku do zdobycia, (jeśli to się uda w kolejnym półroczu to podwyższę ocenę).
Jeśli nie nastąpi wielki krach giełdowy lub na rynku ropy, a spółka poprawi wyniki w drugim półroczu, (co jest możliwe ze względu na cykliczność branży – wiosna jest najsłabsza) to kurs może przebić psychologiczną granicę 100zł. W chwili obecnej zalecam każdemu zainteresowanemu spółką samodzielną własną analizę.


22 August 2014

Some of the hedge funds strategies

Some of the hedge funds strategies.

Czytałem ostatnio książkę Dr. Emila Łobodzińskiego z Investors TFI - Fundusze Hedge w Polsce i na Świecie książka zawiera wiele niuansów odnośnie działania takich funduszy głównie prawnych oraz inwestycyjnych.
Najbardziej zaciekawił mnie jednak załącznik "Strategie hedgingowe według CSFB/Tremont" która opisuje główne metody inwestowania i doboru portfeli funduszy w/g Credit Suisse. Postaram się więc ją tutaj streścić przedstawione podejścia inwestycyjne oraz dorzucić trochę od siebie :-)Long/Short Equity - jest to najprostsza strategia funduszy hedge polega ona na budowaniu portfela w którym są zarówno długie pozycje na akcjach niedowartościowanych jaki krótkie pozycje na akcjach przewartościowanych. Dobór odpowiednich akcji odbywa się Analizą Fundamentalną i tego typu fundusze są głównie sektorowe lub metodami ilościowymi na wskaźnikach np. C/WK ; EV/EBITDA; ROE za pomocą modelu matematycznego, tego typu fundusze są dużo bardziej zdywersyfikowane.

Ideą tego typu funduszy jest neutralność względem rynku osiąga się ją np. dzięki równowadze pozycji krótkich i długich co wymusza dokupowanie pozycji krótkich ze względu na długofalową tendencję do wzrostu na rynkach (min. przez inflację i ciągły wzrost PKB).  
Inna możliwością jest budowanie portfeli o małym wskaźniku beta bądź używanie krótkich pozycji podczas bessy znane jako Long Equity.

Dedicated Short - jest to bardzo niewielki i ściśle wyspecjalizowany rodzaj funduszy, działa on odwrotnie do funduszy inwestycyjnych akcji inwestujących w wartość, za pomocą analizy fundamentalnej i finansowej szuka akcji lub grup aktywów które są przewartościowane i ustawia na nich krótką pozycję. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych TFI fundusze te mają cięższe zadanie przez długofalową tendencję wzrostów na giełdzie, jaki zjawisko short squeeze - odkupu akcji ze względu na nagłe wzrosty lub naciski wypożyczających akcje w celu ich zwrotu. Fundusze te największe aktywa używają podczas bessy i wtedy się lewarują, natomiast podczas hossy większość środków lokują głównie na rachunkach bankowych lub w ekwiwalentach środków pieniężnych. Więcej o powyższej strategii w linku :-)

Market neutral - strategia polegająca na tym aby beta portfela względem rynku była możliwie bliska zera lub pozycje były wartościowo równe zero a zysk płynął z alfy całego portfela. W niektórych przypadkach próbuje się uzyskać neutralność względem innych aktywów lub branż. W efekcie taki fundusz osobno zajmuje pozycje długie i krótkie, dodatkowo przy doborze aktywów stosuje się programy optymalizujące ryzyka portfela.
Jedną ze strategii tego typu funduszy jest pairs trading  polegająca na obstawianiu przeciwstawnych pozycji na parze aktywów silnie ze sobą skorelowanych jednak chwilowo będących rozbieżnych.
Inne strategie tego typu funduszy to arbitraż statystyczny aktywów mocno odbiegających kursem od normy względem grupy wzorcowej wyznaczonej za pomocą wskaźników np. P/E, Stopa zwrotu itd.
Jeszcze inną możliwością jest momentum trading - gra z trendem przez kilka miesięcy.
Ciekawostką jest fakt że fundusze market neutral rzadko kiedy stosują dźwignię finansową. Inną istotną rzeczą jest fakt że fundusze te nie eliminują ryzyka lecz obejmuje ono inne obszary.

Distressed Securities - jest to fundusz restrukturyzacyjny skupujący akcje zagrożonych spółek za ułamek ceny, w USA czasem też obligacje (spowodowane jest to tym że w Europie głównym eminentem długu są banki i duże korporacje). Dzięki swojej wiedzy prawnej, finansowej i wycenie próbuje naciskać na zarząd w celu przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji. Ulubionymi spółkami tego typu funduszy są spółki o przejściowych problemach finansowych, a głównym okresem działalności jest bessa.
Skrajnym przykładem tego typu funduszy są fundusze sępie które skupują obligacje bankrutów i w sądzie dochodzą jak najwyższego udziału w masie upadłościowej.
Fundusze distressed są stosunkowo nisko zalewarowane.

Merger Arbitrage - również nazywana jako risk arbitrage, polega na różnicach w cenie między przejmującym a przejmowanym, róźnica ta nazywa się spread arbitrażowy. Kluczem tej strategii jest przewidzenie czy transakcja dojdzie do skutku, wymaga to znajomości działania urzędów anymonopolowych bo od nich najwięcej zależy. Dodatkowo aby strategia była efektywna wymaga ona szybkiego działania, często jest ona również lewarowana. Aby ją zrealizować ustawia się krótką pozycję na firmie przejmującej i długą na przejmowanej w przypadku gry na powodzenie fuzji, w przypadku rozgrywania na niedojście fuzji zajmuje się pozycje odwrotne.

Convertible Arbitrage - Strategia oparta na transakcjach na instrumentach zamiennych i zabezpieczanie jej na instrumentach bazowych. Stosuje się w niej obligacje zamienne, zamienne akcje uprzywilejowane i warranty. Polega ona na znalezieniu różnicy w ceny konwersji jeśli cena akcji jest wyższa niż cena konwersji wtedy transakcja jest opłacalna. Dodatkowo zabezpieczany jest poziom stóp procentowych jaki akcje przez krótkie pozycje. Zysk w tej strategii pochodzi z różnicy ceny konwersji jaki odsetek od obligacji.

Fixed income arbitrage - ten rodzaj działalności zawiera w sobie trzy różne strategie względem instrumentów dłużnych. Wspólną dla wszystkich jest carry trade - pożyczanie w kraju o niskiej stopie procentowej aby ulokować kasę w kraju o wyższej stopie lub bardziej rosnącej gospodarce.
Relative value - wykorzystuje różnice w instrumentach dłużnych. Dąży do jak największych stóp zwrotu jednak portfel takiego funduszu jest w niewielkim stopniu zabezpieczony przed wahaniami stóp procentowych. Wykorzystują one często strategię strippingu - zamiany obligacji kuponowej na kilka zerokuponowych o różnych terminach wykupu. A następnie zdyskontowaniu ceny obligacji stopą procentową i odsprzedaniu ich z wyższą ceną.
Market neutral -polega na jednoczesnym wykorzystaniu nieefektywnych wycen oraz zabezpieczaniu się na wypadek zmian stóp procentowych. Wykorzystują one zjawisko w którym nowe serie obligacji są droższe niż starsze w efekcie ustawia się na nich krótką pozycję w celu immunizacji portfela - odporności na zmianę stóp procentowych.
Directional trading - taktyka polegająca na zagraniach pod dane zdarzenia na rynku długu takich jak zmiana stóp procentowych czy operacje otwartego rynku. Wykorzystują również ted spread - różnicę spreadu między obligacjami eurodolarowymi a bondami usa, im niższa stopa tym spread jest mniejszy.

Emerging Markets - najczęstszymi strategiami w tego typu funduszach są long equity (ze względu na problemy z szortami) i fixed income arbitrage z racji większego oprocentowania papierów dłużnych na emerging markets. Strategie te przewagę uzyskują dzięki wyższym rentownością i premii za ryzyko w krajach rozwijających się, dodatkowo spółki z tych rynków mają większy procentowy potencjał wzrostu. Jednak zdarzają się na nich spektakularne bankructwa. Zjawiskiem związanym z tego typu funduszami są nagłe wzrosty na spółkach dodawanych do indexu MSCI, spowodowane jest to faktem że pasywne ETFy typu EM muszą dokupić nowych akcji dołączanych do indexu co fundusze hedge wykorzystują.

Global Macro - cechą charakterystyczną tej strategii jest globalny zasięg i działanie na róźnych instrumentach na różnych rynkach. Strategie te opierają się na nierównowadze rynkowej lub wykorzystaniu trendów. W efekcie koncentracja odbywa się na całych grupach aktywów np. inwestycjach w indeksy akcyjne. Istnieją trzy podejścia w analizie danych w funduszach global macro:
Feedback based approach - kładzie ona nacisk na analizę psychologii rynku i zaleca działanie kiedy tłum traci racjonalność np. gwałtowne korekty giełdowe. Taktyka ta opiera się głównie na umiejętnościach zarządzających.
Macro data analysis - polega ono na zbieraniu danych makro do ulepszanego modelu matematycznego który doszukuje się odchyleń od normy między nastrojami na rynku a stanem realnej gospodarki. Pionierem tej strategii był Soros.
Micro analysis - wykorzystuje on fakt że dane mikroekonomiczne są publikowane z wyprzedzeniem do danych makro co umożliwia prognozowanie przyszłego stanu gospodarki w średnim okresie.
Fundusze global macro działają na dużej dźwigni finansowej jednak są najbardziej zdywersyfikowane ze wszystkich funduszy hedge.

Managed Futures - rodzaj funduszy który według teorii rynku efektywnego nie ma prawa istnieć, a jednak istnieje i dobrze sobie radzi. Strategia tego typu funduszy skupia się na analizie historycznych cykli na rynkach za pomocą analizy technicznej oraz badania obecnego nastroju inwestorów i skłonności do ryzyka. Fundusze tego typu wykorzystują głównie derywatywy i często operują na rynku walutowym oraz surowcowym. W tych funduszach wyróżnia się podejście dyskrecjonalne - opierające się na wiedzy zarządzających oraz systematyczne oparte na automatycznych systemach transakcyjnych i zarządzania portfelem.

*Event Driven - Special Situations - rodzaj funduszy inwestujący pod dany scenariusz np. krach, spekulację w danym sektorze, momenty wysokiej zmienności na rynku czy bankructwo jakiegoś państwa.

*Multi Strategy
 - fundusze używające więcej niż jednej strategii inwestycyjnej i działające na różnych rynkach, podobne w działaniu do Global Macro niemniej oferują one mniejszy wachlarz inwestycyjny. Często w tej strategii spotyka się tzw. Fund of Funds - czyli fundusz aktywnie inwestujący w inne fundusze hedge, plusem tego rozwiązania jest znacznie niższy koszt wejścia dla zwykłego inwestora.

*Ostatnimi  fundusze hedge zaczęły również stosować nowe strategie na nowych rynkach:

Rynek Energii - rynek ten jest wystarczająco płynny aby stosować na nim strategie hedge, według niektórych ekspertów już panuje na nim bańka spekulacyjna.

Private Equity - statuty części funduszy hedge umożliwiają inwestowanie w udziały w spółkach niepublicznych w celu ich późniejszego odsprzedania z zyskiem np. w ramach IPO. W efekcie coraz częściej spotyka się fundusze hedge na tym rynku.

Nieruchomości - inwestycja w ten sektor może nastąpić albo poprzez fizyczny zakup nieruchomości lub co częstsze zainwestowanie w papiery REIT (real estate investment trust).

Pożyczki i sekurytyzacja - niektóre fundusze w statutach mają możliwość udzielania pożyczek korporacyjnych na wysoki procent, w niektórych przypadkach do 500mln$, inne z kolei inwestują w zakup wierzytelności co się zdarza w przypadku funduszy distressed securities.

ETF - Wykorzystywane zwłaszcza przez fundusze Global Macro, Emerging Markets i Managed Futures w celu prostego uzyskania ekspozycji na dany rynek.

Derywatywy kredytowe i zabezpieczone aktywami (MBS, CDS, CDO) - zdobyły szczegółną popularność w czasie ostatniej hossy, jednak po krachu Lehman Brothers strategia ta stała się mniej popularna. Drugim problemem jest fakt że niektóre derywatywy kredytowe są niezwykle skomplikowane.

Rynek dzieł sztuki - od 2007 roku coraz więcej funduszy zaczeło szukać rynków niepowiązanych korelacjami z rynkami finansowymi w celu dywersyfikacji portfeli. Oczywistym wyborem stały się więc sztuka czy alkohole na które można kupić kontakty terminowe.

Inne surowce, Fracht  oraz dziwne derywatywy pozagiełdowe - ostatnia bessa spowodowała że banki inwestycyjne i fundusze hedge szukają stóp zwrotu w róźnych, często bardzo nietypowych rynkach jak derywatywy pogodowe, swapy na zmienność, kontrakty na frach, alternatywne waluty czy rzadkie minerały, w praktyce jedynym ogranicznikiem jest brak instrumentów na dany rynek.


TRANSCRIPT IN ENGLISH
Recently I have read a Dr Emil Lobodzinski’s (from Investors Fund) book Hedge Funds in Poland and the World. This book includes many intricacies about hedge funds, mostly law and about their investment strategies.
Most interested me an appendix „Hedge strategies by SCFB/Tremont” which describes major investment methods and choice of investment portfolio according to CreditSuisse methodology. Bellow I will try to compress this knowledge about investment strategies and add something from my knowledge ;-)

Long/Short Equity – it’s the simplest hedge fund strategy it consist in building investment portfolio where are the long positions on underestimated shares and short positions on overestimated shares. Shares selection taken place by fundamental analysis, this type of fund are mostly sector oriented, or by quantitative methods on indicators like P/BV; ev/etibda; ROE; by means of mathematical model; such funds are more diversited.
The idea behind these funds is being market neutral which is achieved by balance of short and long positions, what forced to buy more shorts due to market stock tendency to growth (eg. By inflation and GDP growth)
An option is building portfolio which has low beta correlation or uses shorts during market fall also called as long equity.

Dedicated Short - this is a very small and highly specialized type of funds, it acts opposite to investment funds investing in value using fundamental analysis and financial looking for stock or group of assets that are overvalued and sets them a short position. However, in contrast to traditional investment funds, these funds have a heavier task due to long-term growth trend in the stock market, and  the phenomenon of short squeeze - repurchase of shares due to sudden increases or lenders’ pressure to return theirs shares. These funds are the biggest assets they use during a bear market and then are often leveraged , while during the bull market mainly invest most of the funds in bank accounts or in cash equivalents. More about this strategy in this link :-)

Market neutral - the strategy of the beta of the portfolio relative to the market be close to zero or the items were of value equal to zero and the profit flowing from the alpha of the total portfolio. In some cases, trying to get neutrality with respect to other assets or sectors. As a result, the fund separately takes long and short positions, in addition to the selection of assets used programs to optimize portfolio risk.
One strategy for this type of funds is pairs trading involving opposing positions betting on a pair of assets closely correlated but temporally being divergent.
Other strategies such funds is statistical arbitrage assets strongly deviating from the standard rate relative to the reference group defined by indicators such. P / E, ROI etc.
Yet another possibility is momentum trading - playing with the trend for several months.
An interesting fact is that market neutral funds rarely use leverage. Another important thing is the fact that these funds do not eliminate the risk but it includes other areas.

Distressed Securities – its type of fund focused on restructuration, which buying stock for fraction of the price, sometimes in US bonds (the reason is that mayor bond emitter? In Europe are banks and the biggest corps). With its legal, financial and valuation knowledge it tried to push on management board to conduct a successful restructuring. Favorites companies for this fund are companies with temporary financial problems, and major time for them is fall in stock market.
An extreme example of this type of vulture funds they are buying bonds of bankrupted companies, and fight in courts of the highest participation in assets of bankrupted company.
Distressed funds are relatively low leveraged.

Merger Arbitrage – also named as risk arbitrage, is based in price differences between absorbing company and taken over company, difference in prices is called arbitrage spread. The key of this strategy is forecast that fusion will come to finalize, it demands knowledge how the antitrust office will behave against fusion. This strategy demands quick response and also is leveraged. To realize it on absorbing company is taken a short position, on taken over is taken long if we play on successful of fusion. Otherwise positions are opposite.

Convertible Arbitrage - A strategy based convertible instruments and protecting it on base instruments. It uses convertible bonds, convertible or preferred stocks and warrants. It based on finding the difference in the conversion price and present price if the stock price is higher than the conversion price then the transaction is profitable. Additionally secured by the level of interest rates and shares by a short positions. Profit in this strategy comes from the difference of the conversion price and bond interests.

Fixed income arbitrage - This type of activity includes the three different strategies according to debt instruments. Common to all is the carry trade - borrowing in a country with low interest rate to invest money in a country with a higher rate or more growing (stock) market.
Relative value - uses the differences in debt instruments. It seeks to make the greatest ROIC , however, such a fund portfolio is poorly protected against interest rate fluctuations. They use a common strategy of stripping - conversion of bonds coupon for a few zero-coupon with different maturities. And then discounted bond prices and interest rates reselling them at a higher price.
Market neutral - bases the simultaneous use of inefficient valuations and to hedge against changes in interest rates. They use a phenomenon in which a new series of bonds are more expensive than the older in effect set them short position in order to immunize the portfolio - resistance to changes in interest rates.
Directional trading - tactics involving the play in the event data in the debt market, such as changing interest rates and open market operations. They also use ted spread - the difference between the US bond spread and Eurodollar bonds, the lower the rate of the spread is less.

Emerging Markets – Major strategies are long equity due to short position problems in EM, and fixed income arbitrage due to highest interests of debt instruments in EM. Advantage in obtained from the highest Yields and risk premium in EM, also companies in this markets have a greater growth potential, but sometimes are great bankruptcies. Phenomena correlated with this funds is sudden growth of stocks included to MSCI EM Index, it caused that passive ETFs have to buy stock of mentioned companies and hedge funds are using it.

Global Macro - the hallmark of this strategy is the global reach and operations on the different instruments in different markets. These strategies are based on market imbalances or use trends. As a result, the concentration is carried out on whole groups of such assets like Investments in stock indices. There are three approaches in the analysis of data on global macro funds:
Feedback based approach - it puts emphasis on the analysis of the psychology of the market and recommended action when the crowd loses rationality for example. Sudden stock market correction. This tactic is mainly based on the skills of fund managers.
Macro data analysis - it consists of compiling a macro data to mathematical model which detects differences from the norm between attitude on market and the state of the real economy. The pioneer of this strategy was Soros.
Micro analysis - it bases on the fact that microeconomic data are published in advance to macroeconomic data which allows forecasting the future state of the economy in the medium term.
Global macro funds operate on high leverage, however, are the most diversified of all hedge funds.


Managed Futures - is the type of funds that the efficient market theory does not give a right to exist, and yet there and doing well. The strategy of this type of funding is focused on the analysis of historical cycles in the markets using technical analysis and research of the current attitude of investors and risk appetite. Such funds primarily use derivatives, and often operate on the currency and commodities market. These funds stand out discretionary approach - based on knowledge of fund management and systematic based on automated trading systems and portfolio management.

* Event Driven - Special Situations - the type of funds that invest in such a scenario. Like as Crash, speculation in the sector, moments of high variability in the market or the bankruptcy of a state.

* Multi Strategy - funds that use more than one investment strategy and operating in different markets, similar in function to the Global Macro However, they offer a smaller range of investment. Often in this strategy we can meet Fund of Funds - the fund actively invests in other hedge funds, plus of this is solution is much lower cost of entry for the individual investor.

* Recently, hedge funds have also started to use new strategies in new markets:

Energy Market - this market is sufficiently liquid to be used for the hedge strategies, according to some experts already prevails on the bubble.

Private Equity - Some statutes allow hedge funds to invest in shares of non-public companies for the purpose of reselling them later for a profit, eg. In IPO. As a result, more and more common to hedge funds in the market.

Real Estate - investment in this sector can be made either by a physical property or at more frequent invest in securities called REIT (real estate investment trust).

Loans and securitization - some funds in the statutes have the ability to extend loans to corporate high percentage, in some cases up to $ 500mln; others can invest in the purchase of receivables (debts) what happens in the case of distressed securities funds.

ETF - used especially by the Funds Global Macro, Emerging Markets and Managed Futures to simply gain exposure to a particular market.

Credit Derivatives and asset-backed (MBS, CDS, CDO) - gained particular popularity during the last bull market (2004-2007), but after the collapse of Lehman Brothers, this strategy has become less popular. The second problem is the fact that some credit derivatives are extremely complicated. Sometimes are described as black boxes: D

Art market - since 2007, more and more funds started to seek markets unrelated correlations with financial markets due to diversify their portfolios. The obvious choice has become so art or alcohols which you can buycontacts term.


Other raw commodities, freight and odd index OTC swaps - the last bear market caused that investment banks and hedge funds looking for returns in various, often very unusual markets such as weather swaps, volatility(variability) swaps, contracts for Freight ,alternative currencies or rare commodities, in practice, the only limit is a lack of instruments on the market.