5 March 2015

Jak używać wskaźników wyceny


Moi czytelnicy w sondzie zdecydowali że jednym z artykułów ma być wyjaśnienie jak odczytywać i używać różnych wskaźników wyceny.
Jest o kolejny wpis o analizie fundamentalnej na moim blogu. Poprzednie posty dotyczyły podstaw czytania sprawozdań finansowych:
I trzy posty dla osób naprawdę zainteresowanych AF ;-)
Miał miejsce również wpis gościnny u Alberta Rokickiego odnośnie krótkiej sprzedaży
https://longterm.pl/Jak-Szortowalem-Jsw-Slow-Kilka-O-Krotkiej-Sprzedazy.html
Kolejny wpis odnośnie AF będzie dotyczył rachunku CASH FLOW ;-)

Rodzaje inwestorów
Ze wskaźnikami sprawa wydaje się prosta na pierwszy rzut oka, jednak w życiu tak łatwo nie jest. Co więcej różnie wskaźniki są różnie interpretowane przez różne typy inwestorów, a każdy sektor ma inne wagi wskaźników….

Jednak jest pewien prosty sposób by uprościć zrozumienie tego zagadnienia ;-) musimy zrozumieć przesłanki i horyzont czasowy stojący za każdym z głównych rodzajów inwestorów. A rozumiejąc przesłanki i oczekiwania będziemy w stanie łatwo je dopasować do spółek. J

Pierwotnym rodzajem inwestorów są GŁÓWNI WŁAŚCICIELE– rozumiani jako dawni wspólnicy spółki zoo, rodzina która wyemitowała swoją firmę na giełdzie lub managerowie którzy dokonali wykupu zarządzanej przez siebie spółki.
Ten rodzaj inwestorów ma swój długofalowy plan i oczekiwania wobec spółki, niekiedy sięgający dekad naprzód. Spółka w ich mniemaniu może też służyć osiąganiu prywatnych celów.
Stąd najważniejsza jest dla nich „renta” ze spółki niekoniecznie dywidendą może to być zatrudnienie przez spółkę czy inne świadczenie. Istotny jest dla nich zwrot z kapitału własnego (ROE) oraz aktywa trwałe spółki które niekiedy użytkują we własnym celu.
Ważne są dla nich przepływy gotówkowe gdyż mają nad nimi bezpośrednią kontrolę, stąd upowszechnienie metody DCF (EBITDA).
Przykłady takich spółek to spółki skarbu państwa, Libet, Teresa medica.

Drugim ważnym rodzajem inwestorów są INWESTORZY STRATEGICZNI, zazwyczaj w postaci innej spółki która kupuje udziały jako długoterminowe aktywo a później dąży do konsolidacji spółki we własnym bilansie, co można wykorzystać w spekulacji pod wezwanie w przyszłości.
Drugą możliwością jest sprzedanie małego freefloatu przez spółkę matkę, aby zarobić i podwyższyć kapitalizację grupy, umożliwia to arbitraż historyczny między spółkami ;-).
Ten rodzaj inwestorów głównie celuje w aktywa i technologie posiadane przez spółkę, szuka również synergii w grupie kapitałowej. Duży nacisk kładą na DCF i prognozy przychodów. W przypadku stopniowego przejmowania spółki ważnymi czynnikami są Price/Sales (P/S) – mówiący czy można łatwo zwiększyć udział w rynku oraz EV/EBITDA i P/BV – mówiące o szacowanych kosztach przejęcia majątku spółki.
Horyzont czasowy –  zazwyczaj wiele lat lub dekad.
Przykłady Getin, Żywiec, Stalprodukt, Budimex

INWESTORZY FINANSOWI – różnego rodzaju fundusze, banki i wierzyciele po konwersji długu na akcje. Interesuje ich głównie aby jak najrentowniej opuścić inwestycję. Często posługują się DCFem oraz modelem Gordona uwzględniającym wypłaty dywidend.
Ze wskaźników używają wszystkich, zwłaszcza EV/EBITDA.
Horyzont czasowy to zazwyczaj kilku lat.
Przykłady takich spółek OTLogistics, Rafako, Bogdanka, Kęty

INWESTORZY DŁUGOTERMINOWI – zazwyczaj są nimi fundusze inwestycyjne inwestujące w wartość oraz niektórzy inwestorzy indywidualni.
Kupują oni głównie zysk spółki (p/e) oraz perspektywy rozwoju (p/s), bardzo ważna jest też dla nich dywidenda.
Horyzont czasowy od kilu miesięcy do kilku lat.
Przykładem spółek gdzie dominuje taki rodzaj inwestorów to spółki zależne Berkshire Hataway , niektóre REITy, spółki Jakubasa.

INWESTORZY ILOŚCIOWI – Małoopisywany typ inwestorów, jednak są oni coraz częściej występujący poprzez algorytmizację giełdy i coraz większy dostęp do danych ze spółek w formie łatwych do processingu csv.
Główny nacisk kładą na wskaźniki P/E, P/BV czasem ROE i Zadłużenie.
Ich horyzont czasowy wynosi do kilku miesięcy. W ich portfelach występuje bardzo duża ilość spółek.
Pod tą grupę można podpiąć też traderów mechanicznych ;-)
Przykładem spółek gdzie dominuje taki rodzaj inwestorów to duże spółki z wysokim FreeFloatem.

ARBITRAŻYŚCI – Wyszukują zaburzeń ceny waloru, względem tego samego waloru notowanego na innej giełdzie lub na parze walorów silnie skorelowanych. Istnieje też arbitraż fuzji i przejęć który wykorzystuje spread na tym zjawisku.
Arbitrażyści zazwyczaj wykorzystują własne modele wycen i prawdopodobieństwa wyceny ryzyka.
Ich horyzont czasowy to maksymalnie kilka miesięcy.
Przykładem spółek gdzie dominuje taki rodzaj inwestorów to spółki na Dual Listing lub Grupy Kapitałowe, ewentualnie spółki silnie zależne od surowców lub emitujące obligacje zamienne.

INWESTORZY INDYWIDUWALNI – Kupują głównie zysk czyli P/E
Horyzont czasowy – różnie, zazwyczaj krótki. Problem z nimi polega na tym że to najbardziej uzależniony od nastrojów typ inwestorów w przypadku silnych wzrostów potrafią wywindować spółkę do nieziemskich wycen.
Przykładem spółek gdzie dominuje taki rodzaj inwestorów to spółki z wysokim FreeFloatem i spółki spekulacyjne. Np. PCGUARD, 11BIT

SPEKULANCI – Wykorzystują wskaźniki głównie techniczne lub informacje o spółce, często to oni dostarczają płynności dla waloru. Ich horyzont czasowy wynosi od dnia do kilkunastu tygodni.
Przykładem spółek gdzie dominuje taki rodzaj inwestorów to spółki z gdzie dużo się dzieje i panuje na nich duża zmienność. Np. Kerdos, Spółki Patrowicza,

Rodzaje wskaźników
Skoro poruszyliśmy już temat różnych rodzajów inwestorów i ich oczekiwań to możemy się wziąć za objaśnienia wskaźników. ;-)  Przyznam że nie byłem tu odkrywczy tylko skopiowałem informację z najlepszego znanego mi źródła ;-)EV = Kapitalizacja rynkowa + zobowiązania oprocentowanie {np. kredyty, obligacje, leasingi itd.} – gotówka

Wycena przychodów:Wycena Ebitdy:
P/EBT – to odpowiednik cena /zysk operacyjny – jego przewagą nad C/Z jest większa odporność na zdarzenia jednorazowe

Wycena zysku:Źródło: Świadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencjału spółki - Paweł Zaremba-Śmietański
http://onepress.pl/ksiazki/swiadomy-inwestor-odkrywanie-ukrytego-potencjalu-spolki-pawel-zaremba-smietanski,swiain.htm#szczegoly

Możemy też spotkać się z innymi wskaźnikami, które mogą się przydać się przy wstępnej selekcji spółki:
Skrót
Opis
Uwagi i Zastosowanie
Podatność na manipulację
Dividend yeld
Stopa dywidendy
Pokazuje ile dywidendy względem ceny akcji spółki wypłaciła w danym roku spółka. Im wyżej tym lepiej.
Istnieją inwestorzy którzy używają wyłącznie tego wskaźnika.
W Polsce jedynym sposobem jego manipulacji jest sprzedaż części majątku spółki.
Co natychmiastowo jest zauważalne.
P/CF
Cena do przepływu
Rzadko używany w Polsce. Mówi o poziomie CF na akcje, dobry dla spółek o dużej amortyzacji. Ważne jest też by wiedzieć w jakiej fazie dojrzałości jest spółka ;-)
W przypadku P/CF duża bo spółka może się finansować emisjami akcji/długi.
P/CFOP
Cena do przepływu operacyjnego
Podobny do P/CF
Skutecznie wyklucza spółki z dużymi odpisami.
P/CFOP nie nadaje się do firm inwestycyjnych lub silnie sezonowych.

P/CFOP likwiduje problem emisji akcji i długu. Jednak można go przekłamać przez zawyżanie przychodów i amortyzacji.
P/BV Grahama
Cena / [(Aktywa obrotowe – Zobowiązania) / Liczba akcji]
Poniżej 1 spółka jest uważana za atrakcyjną, w Polsce wskaźnik ten jest rzadko używany w przeciwieństwie do USA.
Nie nadaje się do firm inwestycyjnych
Mała, dodatkowo jest niewrażliwy na przeszacowanie aktywów trwałych.


Jak ich używać ?
Na dwa sposoby, pierwszym z nich jest użycie szacunkowe – patrzymy na nie czy spółka jest tania czy nie względem rynku. Jednak wtedy nie dowiadujemy się dlaczego tak jest. Pamiętajmy by używać ich najpierw w porównaniu do sektora ;-)
Druga opcja to wycena mnożnikowa – trudna ale warta świeczki. Cała trudność w niej to znalezienie dwóch podobnych do siebie spółek. Wymaga to zbieżności cyklu koniunkturalnego, podobnego typu zadłużenia i księgowości, podobnych rentowności netto, podobnej sezonowości i wrażliwości na koszty.
Efekt tego jest taki że nie można porównać do siebie np. spółek posiadające różne technologie lub rynki np. deweloperka i budownictwa przemysłowego ale można porównać o podobnej wrażliwości na cykl koniunktury np. producenci materiałów budowlanych i wykończeniówka ;-)
Trzeba pamiętać że metoda mnożnikowa nie wyjaśnia dlaczego dana spółka jest notowana z dyskontem, więc jeśli inwestujemy fundamentalnie to może ona służyć tylko jako dopełnienie analizy.
Należy pamiętać że dane do analizy muszą być wzięte z tych samych źródeł i że wskaźniki źle działają z koglomeratami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRASCRIPT IN ENGLISH

Readers OF MY blog decided in a poll that one of the articles should be an explanation of how to read and use a valuation indicators.

Types of Investors
Indicators looks simple at first glance, but in life it is not so easy. Moreover, different indicators are interpreted differently by different types of investors, and each sector has a different weight ratios ....

However, there is a simple way to simplify the understanding of this issue ;-) we need to understand the conditions and time horizon behind each of the major types of investors. And understanding the conditions and expectations we will be able to easily match them to companies and sectors. J

The primary type of investors are MAJOR OWNERS - understood as the former shareholders of the limited company, the family that controlled company before IPO or managers who have managed their company and they bought it in MBO/LBO.
This type of investor has a long-term plan and expectations of the company, sometimes reaching decades ahead. In their opinion, the company can also help to achieve personal goals.
Hence, the most important thing is them is salary from the company's dividend may not necessarily , they might be employed by the Company or they can get other provision. It is important for them is return on equity (ROE) and  tangible assets of the company which are sometimes in operation in their own. (eg. Using a car in personal aims ;-))
Are important for them are cash flows which they have a direct control over them, hence it’s a reason of widespread  the DCF and EBITDA.
Examples of such companies are government control companies, Libet, Teresa Medica.

Another important type of investors are STRATEGIC INVESTORS, usually in the form of another company that buys the shares as a long-term asset allocation and then attempt to the consolidation of its balance sheet, which can be used for speculation in the call on share in the future.
The second option is sell the small free float on exchange by the parent company to earn and increase the capitalization of the group, such situation allows a historical arbitration between companies;-).
This type of investors mainly targets the assets and technologies owned by the company is also looking at synergies in the group. Big emphasis on DCF and revenue forecasts. In the case of a gradual takeover of the company are important factors Price / Sales (P / S) - saying that you can easily increase market share and EV / EBITDA and P / BV - stating the estimated cost of acquisition of the assets of the company.
The time horizon - typically many years or decades.
Examples of Getin, Zywiec, Stalprodukt, Budimex

VENTURE CAPITALISTS / FINANCIAL INVESTORS - most kinds of funds, banks and creditors after the conversion of debt into shares. They are interested mainly in order to leave with highest return of investment. Often use DCF and Gordon model which takes into account the payment of dividends.
Use all of the indicators, particularly EV / EBITDA.
The time horizon is usually several years.
Examples of such companies OTLogistics, Rafako, Bogdanka, Kety

LONG-TERM INVESTORS - typically these are investment funds that invest in value as well as some individual investors.
They buy mostly profit of (p / e) and prospects (p / s), is also very important for them dividends.
The time horizon of the keel months to several years.
An example of a company which dominates the kind of investor are subsidiaries of Berkshire Hataway, some REITS, Jakubas’ companies.

QUANTITIVE INVESTORS – The least described type of investors, but they are increasingly growing through algorithmisation exchanges and increasing access to the data of the companies in the form of easy-to-processing csv.
The main emphasis on the P / E, P / BV sometimes ROE and Debt.
Their time horizon of up to several months. In their portfolios, there is a very large number of companies.
Under this group, we can qualify a mechanical traders ;-)
An example of a company which dominates the kind of investor are large companies with high free float.

ARBITRAGEURS - They search disorders asset prices relative to the same asset listed on another stock exchange or on a pair of strongly correlated assets. There is also a merger arbitrage which uses the spread on this phenomenon.
Arbitrageurs typically use their own models of valuation and pricing of risk probabilities.
Their time horizon is up to several months.
An example of a company which dominates the kind of investors that the company's dual listing or Capital Group, or companies heavily dependent on raw materials or issuing convertible bonds.

INDIVIDUAL INVESTORS - Buy mainly profit or P / E
Time horizon - different, usually short. The problem with them is that it is most dependent on the type of investor sentiment in the case of strong increases can push the company to extreme valuations.
An example of a company which dominates the kind of investors that companies with high free float and speculative companies. Eg. PCGUARD, 11BIT

SPECULATORS - mainly utilize technical analysis indicators or information about the company, they often provide liquidity for the asset. Their time horizon is from day to several weeks.
An example of a company which dominates the kind of investor is a company where a lot going on and there is a large variation in them. Eg. Kerdos, the Companies lead by Patrowicz,

Types of indicators
I have already explained the various types of investors and their expectations then we can face with an explanation of indicators. ;-) I must admit that I was not only a visionary here copied the information from the best source known to me ;-)

EV = market capitalization + {eg interest rate obligations. loans, bonds, leases etc.} - cash

Acronym
Description
How to USE it ?
Resistance on Creative accounting
EV/S
Enterprise value / sales
Might be used in most of companies. It doesn’t work in investment and margin based companies like vindicators and start-ups ;-)
High, but in sectors based on deposits are possible.
It also bad works in margin based businesses.
P/S
Market cap (price) / sales
Alternative to ev/s.
Works well with companies in stable market share eg. During M&A process
As above
EV/EBIT
Enterprise value/ operating income
Might be used in majority of companies. Widespread in conventional valuation.
Don’t works with companies with high grants.
Medium
EV/EBITDA
Enterprise value/ operating income before depreciation and amortisation
Very similar to EV/EBIT but works better with companies that have high capital-consuming or with high amortization. Like mining, power plants, creditors, agriculture, public infrastructure, developers.
As above
P / EBT
Market cap/ earnings before taxes
Most of companies excluding investment. Unpopular.
Low
P/E
Market cap/ net income
Might be used in most of companies except investment and seasonable sectors.
Very low, it also doesn’t work with companies with loses.
P/BV
Market cap/ book value
Most of sectors, but doesn’t work with innovative/creative companies. Works good with investment companies and manufacturers.
High,  but can be manipulated via asset revaluation. It doesn’t work with distressed companies.
P/CE
Market cap/ income+ amortisation
Unpopular. It usable for companies with high amortisation.
Such as P/E


Możemy też spotkać się z innymi wskaźnikami, które mogą się przydać się przy wstępnej selekcji spółki:
We can meet another indicators, which can be usable in pre eliminatory of company.
Acronym
Description
How to USE it ?
Resistance on Creative accounting
DY
Dividend Yeld
Higher = Better.
Insensitive on creative accounting in poland only way to manipulate this indication is selling of part of company or capital assets
P/CF
 Market cap (price) / Cash flow
Unpopular in Poland. Good for companies with high amortisation. Its important to know in which place of business cycle of company ;-)
High. Company can be supply via stock/debt issue.
P/CFOP
Market cap / operating cash flow
Similar to P/CF
Eliminate companies with high write-offs.
P/CFOP doesn’t work with seasonable and investment companies.

High. P/CFOP eliminates stock and debt issues. But it could be overestimated by net income and amortisation overestimation.
P/BV Grahama
Market cap / [ (current assets – payable accounts) / Number of shares ]
Bellow 1 the company is considered as attractive. In Poland this indicatos is unpopular.
Doesn’t work with investment companies.
High is also insensive on capital assets overestimation.


How to use the valuation indices?
In two ways, the first is the use of estimates – we look on the company, is cheap or not relative to the market? But we don’tknow why. Firstly we should compare company to sector;-)
The second option is the valuation multiples - difficult but worth to work over it. The difficulty in it is to find two similar companies. This requires the convergence of the economic cycle, a similar type of debt structure and accouting procedures, similar net margins, similar seasonality and sensitivity to costs.
The effect of this is such that it can not be compared to each other, eg. The companies having different technologies or markets, for example. Development and industrial construction but cannot be compared. BUT with similar sensitivity to the economic cycle can be, eg. Producers of building materials and developers who finishing the house interiors;-)
You have to remember that the method does not explain why the company is listed with a discount, so if you invest in fundamentally it may only part of analysis.
Source to analysis have to be used for same source !
Indicators work bad with conglomerates.

EXAMPLE ;-)
I made a small camparision between IAI – company which writes software for hotels from NewConnect with high momentum of revenues and income.
LSI Software – similar company from regulated stock exchange (GPW) with have lower momentums.
Makolab – similar to IAI but they also writing another types of software.
Inventini – company which has a system for travel/hotel booking.
PGSSoftware – software company which have many types of software in portfolio.
First glance over make an impression IAI is expensive plus LSI is very cheap ;-)

Indicator
Average sector value
IAI
LSI SOFTWARE
Inventini
PGS Software
Makolab
P/BV
2,88
10,93
0,53
0,89
14
14
P/E
11,01
24,34
5,6
8,3
14,3
7,67
P/S
3,14
3,83
0,46
136,2
3,43
1,34
EV/EBITDA
6,52
21,04
3,59
n/d
13
6,21
EV/EBIT
11,35
22,87
6,57
n/d
13,8
6,95
EV/S
3,09
3,53
0,54
n/d
3,32
1,29

But after deeper look ;-)

IAILSIIAI is fast growing company with high momentum of income and LSI is stable, such stable that they loosing their market ;-)

Which one would you choose now ? ;-)


Remember indicators used alone don’t speak whole truth, for deeper information you have to look deeper ;-)

17 February 2015

NC: Najlepsze wyniki Q4/2014

Witajcie! W tym wpisie podzielę się z wami niezwykłym prezentem! Który miejmy nadzieje pomoże wielu inwestorom lepiej zapoznać się ze spółkami notowanymi na NewConnect i zmusi do samodzielnego interdyscyplinarnego myślenia ;-)

Stworzyłem coś na wzór raportu z najlepszymi sprawozdaniami IVQ na NewConnect, zawierający podstawowe informacje, czym zajmuje się spółka, jej wynik w przychodach i zysku oraz najważniejsze informacje mające wpływ na wynik.

Jako założenia przyjąłem wzrost zysku netto minimum o 15% rok do roku, przychodów o 10%, stabilność, /jakość bilansu tzn. nieprzepchanie spółki należnościami, ogromnym lewarem czy aktywami niematerialnymi i prawnymi.

Ostatnim, ale ważnych czynnikiem wziętym przeze mnie pod uwagę była uczciwość raportowania i CSR. W przypadku, jeśli sprawko było dla mnie niejasne, wyjaśnienia idiotyczne lub istniały przesłanki, że spółka jest skażona złymi praktykami biznesowymi/zarządczymi wtedy bezwzględnie ją eliminowałem z zestawienia.

Samą treść stanowi zazwyczaj "zwięzła charakterystyka dokonań emitenta" wyciągnięta ze sprawozdań finansowych ;-)

Odpuściłem zupełnie branżę gier - bo jest tam już zbyt tłoczno, a i największe wzrosty sektor ten ma już za sobą.

Muszę przyznać, że faworyci ostatnich kwartałów wyraźnie zawiedli, z NC30 są jedynie CCS i Agroliga - która sprawiła gigantyczne zaskoczenie na plus, pomimo że operowała w bardzo złych Ukraińskich warunkach makroekonomicznych.

Z NCLEAD jest już wyraźnie lepiej - 5 spółek + jedna spółka zależna, widać kolejny raz, że CSR nie pozostaje tylko hasłem, ale ma swój wpływ na długoterminowe wyniki spółek.

Z sektorów pozytywnie zaskoczyły spółki logistyczno-spedycyjne, które mają już ugruntowaną pozycję na NC. Liderem branży staje się ATCCARGO, które ma największy wolumen przychodów. Oby poszły za nimi spółki z dużego parkietu w końcu branża spedycji to prawie 20% Polskiego PKB, więc im lepiej dla branży tym lepiej dla nas wszystkich :D

Na plus wyszły również spółki z szeroko pojętej branży kreatywnej i reklamowej, wśród których najlepszymi wynikami pochwaliło się MEDIACAP, dodatkowo samo jej sprawozdanie finansowe kolejny raz udowodniło, że należy do czołówki naszej giełdy.

Jednak niekwestionowanym czarnym koniem okazały się spółki z branży teleinformatycznej. Wyniki w niej są wręcz niewiarygodne, tylko jedna spółka osiągnęła wzrost skumulowanego zysku netto rok do roku poniżej +50%!

To tyle wstępu, zapraszam do raportu. Znaleźć go można pod adresami:
https://www.sendspace.com/file/4motpl
http://krzabr.soup.io/post/540117264/nc-roczne-2014-DOCX-1-84-MB
http://1drv.ms/1Ekagpv

Edit. Jest to trzecia wersja poprawiona o branże gier i spółki finansowe zgodnie z prośbami czytelników.

Miłej lektury i dobrych stóp zwrotu!

Ps. Dziękuję prowadzących poniższe blogi za pomoc merytoryczną:
http://xn--giedowiec-sub.pl/

Ps2. Raport ma 43 strony i wygląda mniej więcej tak ;-) chociaż są i wykresy i dane niefinansowe ;-)

11 February 2015

Recenzja - 3 Tajemnice Giełdy by Bartek ZielińskiBartek Zieliński znany z bloga Akcje przy kawie  wydał książkę 3 tajemnice giełdy. Postanowiłem ją zrecenzować, niestety Bartek prosił aby nie ujawniać owych tajemnic więc muszę dotrzymać słowa ;-)

Zanim jednak zabierzecie się za lekturę polecam przeczytać cykl Bartka o analizie spółek, jest on niezbędny do zrozumienia książki która jest jego esencją.

Książkę czyta się bardzo szybko – poniżej godziny. 

  • Jej treść skupia się na czterech rzeczach – Analizie biznesu w którym Bartek wprowadza nowy schemat przeprowadzania analizy, zdradzić mogę tylko że mnie wyjątkowo zaciekawił i sam chcę go wprowadzić ;-)
  • Trendach i nowych zagrożeniach płynących z giełdy – Bartek wysunął bardzo radykalne i pesymistyczne tezy, które moim zdaniem w większości się spełnią może oprócz dwóch najważniejszych (nie powiem jakich).
  • Radykalnej zmianie horyzontu inwestycyjnego i metaforycznej śmierci Buffeta oraz jego stylu inwestycyjnego.
  • Próby redefinicji cyklu giełdowego hossa-bessa


Owe trzy tajemnice giełdy to niejako podsumowanie książki ale warto na nie spojrzeć bardziej szeroko i filozoficznie ;-) Ciekawe jest to że jest ich więcej niż trzy.


Podsumowanie
Książka ciekawa, warta uwagi dla osób które już inwestują na giełdzie i mają szeroki analityczny umysł gdyż zawiera się w niej wiele wątków filozoficznych. I podobnie do książek Sorosa tezy zawarte w niej można uznać za rewolucyjne i przeciwstawne do mainline’u ;-)


Ocena 8/10 z Jeśli cykl analizy zaliczyć jako jej część to daje 9/10.

Więcej info na blogu:
http://bart-zielinski.blogspot.com/

Edit: Posiadam 3 kody rabatowe na ebook Bartka, jeśli chcesz je zdobyć przekonaj mnie w mailu dlaczego akurat ty powinieneś je dostać ;-)

7 February 2015

O szortowaniu słów kilka ;-)

Witajcie, u Alberta Rokickiego - Longterm.pl pojawił się mój wpis gościnny odnośnie Short Sellingu i Psychologii inwestowania na przykładzie spółki JSW.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do artykułu ;-)

https://longterm.pl/Jak-Szortowalem-Jsw-Slow-Kilka-O-Krotkiej-Sprzedazy.html

Ps. Jeśli kogoś interesuje szort na JSW to teraz jest całkiem dobre "okno" ze stopem na 22.50 i take profit na 19 zł. Oczywiście jest to tylko moja prywatna opinia a nie rekomendacja inwestycyjna ;-)

ROBINSON - Analiza spółki

 Hej! Dawno nie było tu żadnej analizy bottom-up spółki giełdowej więc zamieszam analizę Robinsona. Spółka działa w branży wędkarskiej i outdoorowej. W ostatnim czasie wiele się w niej dzieje a jest trochę zapomniana ;-)
Samą analizę przeprowadziłem trochę inaczej, za jakiś czas zamierzam zmienić szablon do analiz spółek i sektorów - widać nauka nie poszła w las i teraz część kluczowych aspektów w analizie się dla mnie zmieniło.

Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej, zachęty do zainwestowania kapitału, ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na ich własne ryzyko czytelników i Autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. Informuje, że Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.
Licencja – CC-BY 3.0 Dla treści napisanych przeze mnie, reszta za zgodą i wiedzą poniżej wymienionych.


ROBINSON EUROPE - ANALIZA SPÓŁKI

OPINIA KOŃCOWA 6,5/10
Spółka osiągnęła niezwykłą pozycję i rozpoznawalność marek w branży. dokonała też udanej ekspansji zagranicznej i rozszerzenia oferty. Zarząd spółki zasługuje na najwyższe uznanie – to pasjonaci działający w branży prawie ćwierćwiecze.

Mimo pozytywów bardzo mi się nie podoba nadmierne zadłużanie się spółki, duże emisje akcji w przeszłości oraz stagnacja w przychodach. W ostatnim czasie spółka bardzo dużo zainwestowała od trafności tej decyzji zależą dalsze losy spółki.
Z racji podjęcia przez spółkę rękawic i zainwestowania daję końcową ocenę 6,5 ;-)

KEY FACTORS DLA TEJ ANALIZY : Zadłużenie, Zwiększanie rentowności, Rozwój produktowy spółki, Operacje na akcjach, Stagnacja przychodów.

HISTORIA I STRATEGIA SPÓŁKI 7/10
Najważniejsze wydarzenia w historii Robinson Europe S.A.
1991 Rozpoczęcie działalności pod nazwą BIS spółka cywilna Paweł Busz i Janusz Starko, od 1992 w obecnym do dnia dzisiejszego składzie (współwłaściciele)-do spółki dołączył Sławomir Pszczoła
1992/1993 Budowa sieci sprzedaży na terenie większości terytorium w kraju
1994 Wprowadzenie marki ROBINSON.
1996 Poszerzenie grona dostawców o : Koreę Południową, Tajwan, Indonezję, Filipiny, Indie i USA.
1997 Pierwszy eksport do Rosji i Czech.
1998 Poszerzenie eksportu : Litwę, Chorwację, Węgry, Słowację, Serbię, Bułgarię, Słowenię, Łotwę, Szwecję, Grecję, Ukrainę, Białoruś, Bośnię, Holandię, Niemcy
1999 Budowa własnego magazynu, biur oraz składu celnego; Ograniczenie dystrybucji innych marek.
2003- 2006
Reorganizacja kanałów dystrybucji poprzez redukcję oddziałów na rzecz lokalnych dystrybutorów.
Wdrożenie nowego oprogramowania komputerowego pozwalającego na obsługę dystrybucji z magazynu głównego w siedzibie firmy.
2006- 2009 Rozbudowa oferty produktowej
2011 1 czerwca 2011 r. debiut spółki na Rynku NewConnect
2012-13 Emisja akcji serii D i E w łącznej wysokości ok. 1,4 mln zł
Przejęcie firmy Proll Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz s.j . – dystrybutora sprzętu sportowego, opłacone akcjami serii C
2013 Kupienie spółki OUTDORZY zajmującej się dystrybucją sprzętu survivalowego za 600.000 zł
2014 Pozyskanie 1 mln zł z Emisji obligacji

PORTFOLIO PRODUKTOWE I MARKETING 8/10
Spółka sprzedaje pod własną marką wędki i sprzęt wędkarski które sprzedaje przez sklepy stacjonarne oraz internetowe , dodatkowo prowadzi sklep internetowy outdoorzy.pl gdzie sprzedaje sprzęt outdoorowy taki jak ciuchy, śpiwory i plecaki.
Produkty Robinsona, zwłaszcza wędkarskie cieszą się bardzo dobrą opinią i dobrym wskaźnikiem ceny do jakości.
Dodatkowo spółka aktywnie promuje się na wszelkiego typu imprezach i zawodach wędkarskich, a jej Wiceprezes jest kierownikiem kadry narodowej w sekcji wędkarstwa spławikowego.

SEKTOR, OTOCZENIE I SWOT  9/10

Sektor wędkarski
O znaczeniu wędkarstwa i jego otoczenia społecznego i gospodarczego świadczy także to, iż wydatki na udział w wędkarskich imprezach i zawodach wędkarskich dla ponad 440 tys. osób przeznacza się 30 mln zł, wartość produkcji sprzętu wędkarskiego, handlu i usług w sferze wędkarstwa szacuje się na ok. 300 mln zł. Jeśli do tego dodać wartość sprzedaży prasy wędkarskiej – 2 mln zl oraz ogólne koszty własne przeznaczone przez wędkarzy na rzecz infrastruktury związanej z funkcjonowaniem wędkarstwa, które szacuje się na 450 mln zł – to można przyjąć, iż całkowita wartość ekonomiczna wędkarstwa w Polsce wynosi 1,125 mld zł . Jednocześnie liczbę ludzi zatrudnionych na stanowiskach pracy, które mają bezpośredni związek z wędkarstwem szacuje się na 15 tys. osób.
  Dla porównania w Stanach Zjednoczonych wędkuje 44,3 mln osób (16 proc. ludności), a całkowity wkład wędkarstwa do dochodu narodowego USA szacuje się na 116 mld dol.. W Niemczech wkład ten szacuje się na 1,2 mld euro, zaś w Anglii i Walii na 2,5 mld funtów.

Aktualniejsze dane z 2013:
„Według danych PZW, cały rynek wędkarski jest w Polsce warty około 1,5 mld złotych. W tej kwocie mieszczą się m.in. wydatki na sprzęt, pozwolenia wędkarskie czy wynagrodzenia pracowników branży. W sumie to około 15 tysięcy osób, które pracują w sklepach wędkarskich, są etatowymi pracownikami PZW (750 osób) lub prowadzą komercyjne łowiska.”           

Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/765487,wedkarstwo-to-niezly-biznes-zobacz-ile-jest-wart,id,t.html?cookie=1

Raport w sprawie stanu, perspektyw i zagrożeń wędkarstwa (rybactwa rekreacyjnego) w Polsce z 2003r

Sektor outdoorowy
Polska jest rynkiem wschodzącym, jeżeli chodzi o branżę outdorową. Niemniej polski rynek outdoorowy należy do jednych z bardziej dynamicznych, o czym świadczy m.in. nasilony przepływ firm na rynku. Sprzedaż detaliczna sprzętu outdoorowego w 2010 r. osiągnęła wartość 158 mln EUR, a wartość całego segmentu szacuje się na 200 mln EUR
Na europejskim rynku outdoorowym dominują Niemcy, gdzie rynek sprzedaży detalicznej sprzętu outdoorowego wynosi 2,3 mld EUR Za Niemcami, w kolejności lokują się Wlk. Brytania, Francja, Szwajcaria i Włochy Całkowita wartość niemieckiego rynku na rok 2010 wynosi 9,7 mld EUR, co stanowi około 62% całkowitej sprzedaży sprzętu i odzieży outdoorowej w Europie
Ponad 140 mln Amerykanów aktywnie uprawia turystykę Amerykanie wydają rocznie 120,7 mld USD na odzież i artykuły outdoorowe, a całościowa wartość segmentu turystyki outdoorowej wynosi 646 mld EUR
Konkurenci:Żródło – Prospekt emisyjny

Widząc rozwój ilościowy i finansowy sektora daję ocenę bardzo dobrą. Zwłaszcza że spółka może w nim jeszcze dużo zagospodarować, pomimo silnych konkurentów.

Zmodyfikowane 5 sił Portera

Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku. - Duża
Zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek. – W zależności od segmentu duże lub średnie. Spółka działa w segmencie middle więc zagrożenie ze strony konkurentów jest mniejsze.
Zagrożenie ze strony substytutów. – Niskie, spółka ma już silną pozycję w branży.
Siła przetargowa dostawców. –Prawdopodobnie mała, gdyż spółka ma ich wielu oraz sama produkuje część sprzętu ;-)
Siła przetargowa nabywców. – Mała, spółka wśród konsumentów jest chwalona za stosunek ceny do jakości.
Siła przetargowa dawców kapitału. – Bardzo wysoka, spółka z racji tego że jest producentem i dystrybutorem musi udzielać wysokich kredytów kupieckich. Dodatkowo zadłużenie długoterminowe i odsetki są wysokie co zwiększa presję wierzycieli.

SWOT

Silne strony
Silna rozpoznawalna marka
Dobry stosunek ceny do jakości
Słabe strony
Wysokie zadłużenie
Stagnacja przychodów
Zagrożenia
Zależność od koniunktury gospodarczej.
Szanse
Ekspansja terytorialna produktówWŁADZE SPÓŁKI i JEJ WŁAŚCICIELE 9/10
Spółka z silną statutową pozycją zarządu, rada nadzorcza opiniuje i ewentualnie dymisjonuje członków zarządu. Najważniejsze elementy jak emisja warrantów czy fuzja są kontrolowane przez WZA. W Robinsonie NWZA można zwołać na prośbę 50% kapitału spółki, brak jest minimalnego progu głosów przy głosowaniu uchwał.
Zarząd – Stanowią główni akcjonariusze którzy prowadzą firmę od 1991 roku. W efekcie mają ponad 20 letnie doświadczenie w branży i są jej pasjonatami.
Rada nadzorcza – osoby ściśle związane z głównymi akcjonariuszami i spółką, oprócz przewodniczącego RN który jest znanym prawnikiem.
Spółka więc strukturą przypomina dużą firmę rodzinną powstałą przez wzrost organiczny wspomagany przejęciami.

Freefloat 14,1%
Struktura zarządzania jest stosunkowo płaska - prawdopodobnie jest to efekt "rodzinności" firmy, Dużym plusem takiego schematu jest szybkość reakcji spółki i duża kontrola nad działalnością operacyjną (mały jest wpływ patologii takich jak inercja, paradoks abilene i imperatyw korporacyjny). 

Źródło Prospekt Emisyjny

DYWIDENDY I OPERACJE NA AKCJACH 1/10 !
Dywidendy - brak
Spółka prowadzi BUYBACK od kwietnia 2012 na następujących warunkach:
Przez trzy lata, do 20% akcji, Za 1,5 mln zł; Cena maksymalna skupu 16zł
Czas i Forma nabycia/użycia akcji własnych jest dowolna, zależy tylko od opinii zarządu i RN.
Buy Back jest prowadzony powyżej book value.
Dodatkowo spółka w przeszłości emitowała akcje w tym z wyłączeniem Prawa Poboru.

Ten punkt to pięta achillesowa spółki, pozostawiam go bez komentarza.

STRUKTURA ZADŁUŻENIA (5/10)
Obligacje – spółka w 2014 wyemitowała obligacje na 1,027 mln zł z planowanych 4 mln. Planowany wykup za trzy lata. Osobiście niepokoi mnie dość duża premia za obligacje WIBOR 3M + 7,0% , jednak małym podmiotom jest stosunkowo trudno debiutować na catalyst, co częściowo usprawiedliwia wysokość premii, nadzieją może być niespodzianka jeśli NBP obniży stopy.

Dług / EBITDA   5,1 (Przed emisją obligacji) , wysoko banki uważają za bezpieczny wynik poniżej 3. Cieszy jednak poprawa wskaźnika EM-Score który służy jako predyktor bankructw, pozostałe wskaźniki zadłużenia w normie.


WSKAŻNIKI WYCEN I RENTOWNOŚCI (7,5/10)
Rentowności są dobre jak na sektor w którym spółka działa. Zyski w tym roku wyraźnie wzrosły, martwi jedynie stagnacja w przychodach spółki.


Wskaźnik
Wartość dla spółki
Średnia wartość w sektorze
C/WK
2,31
3,07
C/ZO
15,73
10,61
C/P
0,72
3,15

Zródło stockwatch.pl
DYNAMIKI

Z racji kilku lat z ujemnym zyskiem netto analizę zysku sobie darowałem.

CYKLE BIZNESOWE (7/10)
ANALIZA AKTYWNOŚCI

Dla spółki
Dla sektora
Dla rynku
Cykl rotacji zapasów
117
60
68
Cykl rotacji należności
71
103
81
Cykl rotacji zobowiązań
111
108
90
Cykl operacyjny
189
163
149
Cykl konwersji gotówki
78
55
59


ANALIZA PŁYNNOŚCI

Dla spółki
Dla sektora
Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący
1,65
1,82
1,9
Wskaźnik płynności szybki
0,85
1,19
1,24
Wskaźnik płynności podwyższonej
0,03
0,19
0,22

Źródło stockwatch.pl
Cykle operacyjne spółki przedstawiają się gorzej niż średnia dla sektora, wyjątkiem są należności które są ściągane szybko oznacza to również całkiem dobre wskaźniki płynności.

RYZYKA i INNE (8,5/10)
Spółka w 4tym kwartale mocno poszła do przodu z wynikami, za co podnoszę ocenę końcową:
Spółka w IV kwartale 2013/2014 roku obrotowego wypracowała zysk netto w wysokości 28 750,17 zł, wobec starty netto w wysokości -270 428,28 zł w IV kwartale 2012/2013 r
Przychody Spółki w IV kwartale 2013/2014 roku obrotowego ukształtowały się na poziomie 3 727 300,15 zł i były wyższe o 40,6% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to został osiągnięty przychód netto w wysokości 2 650 491,16 zł.
Dzięki rozszerzeniu oferty handlowej Spółka zanotowała  IV kwartale 2013/2014 roku obrotowego wzrost sprzedaży w kraju o 36,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Dzięki powziętym staraniom udało się również wypracować wzrost sprzedaży wysyłanych towarów na rynki zagraniczne, który wyniósł 62,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.”

Spółka ma przesunięty o 2 miesiące rok obrotowy - zaczyna go 1go listopada ;-)

- UWAGA w Branży transportowej działa holenderska spółka o bardzo podobnej nazwie CH ROBINSON EUROPE - na którą jest wiele skarg, nie pomylcie ich ;-)

ATTITUDE INWESTORÓW WOKÓŁ SPÓŁKI 8/10
Spółka jest zapomniana przez inwestorów indywidualnych, prasę giełdową , fora internetowe czy duże fundusze inwestycyjne. Niemniej w akcjonariacie jest ABS Investment. A płynność jak na newconnect jest dobra, co daje dobre warunki pod zrobienie dużej pozytywnej niespodzianki jeśli ostatnie wyniki się utrzymają.

ANALIZA TECHNICZNA (7/10)
Kurs spółki poruszał się przez dwa lata w trendzie bocznym,. W grudniu nastąpiło wybicie potwierdzona złotym krzyżem w 12 Grudnia (SMA 50-100-200). Kurs przez mały obrót (rzędu 5tys dziennie) jest bardzo zmienny, Obecnie porusza się w kanale 7-8 zł i w przeciągu miesiąca będzie testował krótkoterminową linię trendu wzrostowego.

Wskaźnik
Wartość
Ocena w stosunku do innych profili w grupie
Odchylenie standardowe
7.15%
Mała zmienność (małe ryzyko)
Tracking Error
7.34%
Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko)
Information Ratio (IR)
0.06
Przeciętny
Sharpe'a
0.04
Przeciętny
Treynor'a
-2.43%
Słaby
Jensen'a
+0.30%
Przeciętny

Źródło Biznesradar.pl

Edit: Rewizja oceny ogólnej w dół po nakreśleniu mi istotnych faktów odnośnie spółki przez czytelnika bloga w komentarzu ;-)